airplaneBy Air

Route Itami Airport (ANA) Haneda Airport (ANA)
Shonai Airport (Shonai Airport Liner Bus) Tsuruoka Station
Time Approx. 5 hours

airplaneBy Air

Route Itami Airport (JAL) Yamagata Airport (Airport Shuttle)
Yamagata Station (Express Bus) Tsuruoka Station
Time Approx. 5 hours

trainBy Train

Route Shin-Osaka (Tokaido Shinkansen) Tokyo (Joetsu Shinkansen)
Niigata (Limited Express, Uetsu Line) Tsuruoka Station
Time Approx. 6 hours

busBy Bus

Route USJ/Osaka Station/Kyoto Station Tsuruoka
Time Approx. 12 hours

carBy Car

Route Osaka (Meishin Expressway) Maibara JCT (Hokuriku Expressway)
Niigata-Chuo JCT (Nihonkai-Tohoku Expressway) Asahi-Mahoroba IC
Atsumi-Onsen IC (Nihonkai-Tohoku Expressway) Tsuruoka-nishi IC
Time Approx. 9 hours 30 minutes

Access