airplaneBy Air

Route Haneda Airport (ANA) Shonai Airport (Shonai Airport Liner Bus) Tsuruoka Station
Time Approx. 1.5 hours

trainBy Train

Route Tokyo (Joetsu Shinkansen) Niigata (Limited Express, Uetsu Line) Tsuruoka Station
Time Approx. 4 hours

carBy Car

Route Tokyo (Tohoku Expressway) Murata JCT (Yamagata Expressway) Shonai-Asahi IC
Time Approx. 6 hour 30 minutes

carBy Car

Route Tokyo (Kan-Etsu Expressway) Nagaoka JCT (Hokuriku Expressway) Niigata-Chuo JCT (Nihonkai-Tohoku Expressway) Asahi-Mahoroba IC (National Route 7)
Atsumi-Onsen IC (Nihonkai-Tohoku Expressway) Tsuruoka-nishi IC
Time Approx. 7 hour 30 minutes

busTaking a Bus (Shonai Kotsu)

Route Tokyo/Akihabara/Ueno/Shinjuku/Shibuya/Ikebukuro Tokyo Dai-Ichi Hotel Tsuruoka
Time Approx. 8 hours

Web page for Shonai Kotsu: Ikebukuro/Shibuya Line (Overnight Bus)
Web page for Shonai Kotsu: Tokyo/Shinjuku Line (Overnight Bus)

busTaking a Bus (Other Carriers)

Route Yokohama/Tokyo/Shinjuku Tsuruoka Station
Time Approx. 8 hours

Web page for HOTDOG: KIRAKIRA (Overnight Bus)
Web page for Sakura Sightseeing: (Overnight Bus)
Web page for WillerExpress: (Overnight Bus)

Access